Uverejnené

Priemerné pokuty za rok 2023 opäť v tisícoch. Čo bude v roku 2024?

Kontrolné orgány každoročne na svojom webe zverejňujú správu o činnosti za predchádzajúci rok. Ani tento rok nebol výnimkou, keď sa pokuty za minulé obdobie pohybovali v stovkách a tisícoch eur. 

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala 11 640 kontrol v prevádzkarňach zameraných na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. Z týchto kontrol bolo až 2 521 na základe podnetov od spotrebiteľov alebo iných subjektov (vrátane podnetov prijatých v roku 2022). Celková výška uložených peňažných pokút predstavovala 1 911 728 eur. Priemerná pokuta tak v roku 2023 bola 1209 eur. 

Najvyšší počet pokút bol inšpektorátmi práce uložený zamestnávateľským subjektom vykonávajúcim svoje činnosti v odvetviach stavebníctvo – a to v sume 916 000 eur, nasledovali ubytovacie a stravovacie služby – pokuty v sume 353 500 eur a veľkoobchod a maloobchod, kde boli sumárne pokuty vo výške 294 500 eur.

Inšpektoráty práce v roku 2023 právoplatne uložili pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zamestnávateľským subjektom v sume 2 493 700 eur, čo predstavuje priemernú pokutu vo výške 3651 eur. 

Plán hlavných úloh na rok 2024, ktorý Národný inšpektorát práce pripravil venuje zvýšenú pozornosť kontrolám pre nasledovné oblasti:
1. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP vrátane dodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní a používaní OOPP
2. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ
3. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
4. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
5. Výkon dohľadu nad trhom nad určenými výrobkami
6. Kontrola dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, mzdových predpisov a kontroly nelegálneho zamestnávania – AUTOSERVISY, PNEUSERVISY a STK
7. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
8. Ostatné oblasti

Slovenská obchodná inšpekcia vo svojom stanovisku uvádza, že v roku 2024 budú kontrolami reagovať na podnety. Zamerajú sa aj na priebežné vykonanie cenových kontrol vybraných druhov potravín, bude pokračovať v kontrolách biocídnych výrobkov, chemických látok a zmesí. 

Sektorovo sa zameria na kontrolu bezpečnosti v sortimente hračiek, elektrovýrobkov, ochranných osobných prostriedkov, stavebných výrobkov, či všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V internetovom predaji svoju činnosť zamerajú tiež na kontrolu energetických štítkov a informačných listov vybraných výrobkov.

Zdroje:
Výročná správa Slovenskej obchodnej inšpekcie za rok 2023, Odpoveď na žiadosť č. 07/2024 (Ústredný inšpektorát SOI), Plán hlavných úloh na rok 2024 od Národného inšpektorátu práce, Ročná správa o nelegálnom zamestnávaní za rok 2023 od Národného inšpektorátu práce

Nemáte zatiaľ istotu, či bude všetko v poriadku, ak vašu predajňu, alebo e-shop skontroluje SOI, inšpektorát práce, finančná správa, alebo iný konrolný orgán? Chcete nadobudnúť pocit bezpečia a istoty? Obráťte sa na nás. Pomohli sme už stovkám podnikateľom ušetriť desaťtisíce eur.

Máme skúsenosti z praxe, z absolvovaných kontrol na oboch stranách. V minulosti sme boli kontrolóri nielen na SOI, ale aj na iných kontrolných orgánoch. Poznáme, čo inšpektori kontrolujú, postupy, procesy. 

Prakticky preto vieme pomôcť. Najväčší efekt má prevencia. Odporúčame, aby ste nečakali, lebo ak k vám kontrolóri prídu a niečo nájdu, potom bude už neskoro.

Buďte perfekcionisti a vylaďte si dokumenty a podnikanie na jedničku. Nepristupujte k podnikaniu vlažne s myšlienkami ,,veď niečo už vypracované mám“ , lebo inšpektori pri kontrole budú posudzovať práve to ,,niečo“. Preto nečakajte na kontrolu, až bude neskoro, stlačte na modré políčko a kontaktujte nás!

Uverejnené

Pokuta od SOI 38 855 €, vykonaných 30 kontrol u jedného podnikateľského subjektu, ale aj každé tretie pochybenie e-shopov v roku 2023. Aké má plány SOI v roku 2024?

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) kontroluje podnikateľov a vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo stoviek právnych predpisov. Svoju kontrolnú činnosť každoročne zverejňuje vo výročnej správe, asi v polovici roka, ale momentálne máme k dispozícii dáta z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI) za rok 2023.

Kontroly podnikateľov a ich prevádzok a e-shopov vykonávali desiatky inšpektorov. Najviac ich bolo na I-SOI v Bratislave a Košiciach, po 15. V Banskej Bystrici pracovalo v roku 2023 na pozícii inšpektor 12 zamestnancov, avšak títo vykonali kontroly až u 1004 internetových obchodov a skontrolovali tiež 737 kamenných prevádzok. I- SOI Trnava vykonal kontroly u 1370 podnikateľov, v Prešove inšpektori kontrolovali podnikateľov 1155 krát, v Košiciach 1681 krát a I-SOI Bratislava vykonal až 3280 kontrol podnikateľských subjektov.

I-SOI Bratislava uvádza, že u niektorých podnikateľských subjektov vykonala aj viac kontrol, pričom najvyšší počet vykonaných kontrol u jednotlivého podnikateľského subjektu predstavuje 149 kontrol. I-SOI Trnava skontrolovala jedného podnikateľa 37 krát, v Košiciach 30 krát a Nitra 22 krát. I-SOI Nitra udelil v roku 2023 najvyššiu pokutu – 38 855 €.

I-SOI Žilina uvádza, že najvyššiu pokutu v internetovom podnikaní (e-shope) dostal podnikateľský subjekt, a to 10 000 €. A priemerná pokuta za všetky pokutované subjekty bola 774 €. I-SOI Trnava vykonal iba 5 kontrol e-shopov, ale vydal 4 rozhodnutia – pokuty v celkovej výške 3000 €. I-SOI Prešov udelil najvyššiu pokutu vo výške 15 000 €. I-SOI Trenčín uvádza, že pri kontrole e-shopov nájdu porušenie v 19 % prípadov – tzn. že skoro 1/5 podnikateľov dostane po kontrole pokutu. Banskobystrický inšpektorát SOI vykonal 1004 kontrol. Priemerná pokuta za pochybenia bola až 1401,82 €.

Video: Návšteva SOI

Najviac kontrol (1977) v kamenných prevádzkach vykonal I-SOI Bratislava, ktorý udelil pokutu aj 18 000 €, za ním nasledujú I-SOI Košice (1251 kontrol), I-SOI Trnava (1243 kontrol) a I-SOI Prešov s 1032 vykonanými kontrolami v kamenných prevádzkach.

Priemerná výška pokút I-SOI Košice sa pohybuje na úrovni 940 €. I-SOI Košice celkovo uložil pokuty v porovnaní s predošlým rokom o viac, ako 30 000 € na konečných 243 433 €.

Priemerná vydaná pokuta I-SOI Trnava predstavovala sumu 1055,55 €, priemer I-SOI Banská Bystrica 1502,99 €, priemer I-SOI Nitra 1186,30 €, Priemer I-SOI Bratislava 3550 €. I-SOI Žilina percentuálne vyčíslil, že z celkového počtu kontrol je 28,13 % pochybení.

Slovenská obchodná inšpekcia vo svojom stanovisku uvádza, že v roku 2024 budú kontrolami reagovať na podnety. Zamerajú sa aj na priebežné vykonanie cenových kontrol vybraných druhov potravín, bude pokračovať v kontrolách biocídnych výrobkov, chemických látok a zmesí.

Sektorovo sa zameria na kontrolu bezpečnosti v sortimente hračiek, elektrovýrobkov, ochranných osobných prostriedkov, stavebných výrobkov, či všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V internetovom predaji svoju činnosť zamerajú tiež na kontrolu energetických štítkov a informačných listov vybraných výrobkov.

Zdroje:
Odpovede na žiadosti č. 07/2024 (Ústredný inšpektorát SOI), 228/2/2024 IN/02/01/2024 (I-SOI Bratislava), 106/04/24 (I-SOI Nitra), IN/01/07/24 03/07/24 (I-SOI Prešov), 0280/06/2024 1/2024 BB (I-SOI Banská Bystrica), Inf/03/08/2024 (I-SOI Košice), I-1/2024/171 (I-SOI Žilina), 0072/03/2024 IN/02/03/2024 (I-SOI Trenčín), 9102/2024 IN/001/02/2024 (I-SOI Trnava)

Nemáte zatiaľ istotu, či bude všetko v poriadku, ak vašu predajňu, alebo e-shop skontroluje SOI? Chcete nadobudnúť pocit bezpečia a istoty? Obráťte sa na nás. Pomohli sme už stovkám podnikateľom ušetriť desaťtisíce eur.

Máme skúsenosti z praxe, z absolvovaných kontrol na oboch stranách. V minulosti sme boli kontrolóri nielen na SOI, ale aj na iných kontrolných orgánoch. Poznáme, čo inšpektori kontrolujú, postupy, procesy.

Prakticky preto vieme pomôcť. Najväčší efekt má prevencia. Odporúčame, aby ste nečakali, lebo ak k vám kontrolóri prídu a niečo nájdu, potom bude už neskoro.

Buďte perfekcionisti a vylaďte si dokumenty a podnikanie na jedničku. Nepristupujte k podnikaniu vlažne s myšlienkami ,,veď niečo už vypracované mám“ , lebo inšpektori pri kontrole budú posudzovať práve to ,,niečo“. Preto nečakajte na kontrolu, až bude neskoro, stlačte na modré políčko a kontaktujte nás!

Uverejnené

Kontroly e-shopov pribúdajú. Nedostatky sú alarmujúce

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) predstavujú určitý zmluvný dokument, ktorý bližšie špecifikuje formu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri obchodnom vzťahu medzi podnikateľmi sa podmienky odvíjajú najmä z Obchodného zákonníka, kde majú podnikatelia pri uzatváraní v pomerne veľkú zmluvnú voľnosť.

Obchodné vzťahy podnikateľ – spotrebiteľ upravujú okrem iných aj Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa a v týchto prípadoch je spotrebiteľovi poskytovaná zvýšená miera právnej ochrany, nakoľko spotrebiteľ je považovaný za slabšiu zmluvnú stranu. 

Ak je vaše podnikanie založené na predaji na diaľku (napríklad: predaj cez sociálne siete, e-mail, telefón, e-shop a pod.), tak zákon ukladá splniť si voči spotrebiteľovi informačné povinnosti ešte pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku.

Predaj na diaľku

Zmluvou uzavretou na diaľku sa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Informačné povinnosti pri zmluvách na diaľku si voči spotrebiteľom môžete najlepšie splniť tak, že ich zahrniete do obchodných podmienok, ale dbajte, aby ste nezabudli na nič, nakoľko kontroly internetových obchodov sa stupňujú (napr. Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj počas pandemického COVID-19 roka 2020 vykonal o vyše 240% kontrol viac, v porovnaní s rokom 2019).

Nedostatky v obchodných podmienkach

Takisto počas kontrolnej akcie v období od 10. 12. 2019 do 28. 02. 2020 vykonali Inšpektori SOI kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov internetových obchodov. Nedostatky boli zistené až v 93,5% prípadoch! Vyberáme z niektorých porušení:

– neinformovanie spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu,
– neinformovanie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy,
– nepoučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
– neuvedenie informácií o tom, že náklady na vrátenie tovaru predajcovi pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ,
– neuvedenie platobných a dodacích podmienok,
– neinformovanie spotrebiteľa o prípadoch, kedy stráca právo odstúpiť od zmluvy,
– neuvedenie obchodného mena, sídla (resp. miesta podnikania) predávajúceho,
– neuvedenie celkovej ceny tovaru alebo služby vrátane DPH a ostatných daní,
– neinformovanie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služieb.

Ďalšie konštatované porušenia z odobratých obchodných podmienok:

VOP presné znenie: „Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.“

Právne posúdenie podľa SOI (vrátane uvedenia ustanovenia právneho predpisu, s ktorým je VOP v rozpore): ,,Podmienka je vrozpore s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., vzmysle ktorého je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.“


VOP presné znenie: „…V prípade, že objednaný tovar nie je včase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.“

Právne posúdenie podľa SOI (vrátane uvedenia ustanovenia právneho predpisu, s ktorým je VOP v rozpore): ,,Podmienka nie je úplná amôže ňou dôjsť k poškodeniu spotrebiteľa, keď sa v nej neuvádza, či v prípade ak tovar nie je na sklade a jeho dodacia lehota bude neprimerane dlhšia, bude môcť v prípade nesúhlasí s predĺžením dodacej lehoty, od zmluvy odstúpiť. Vzmysle § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.“


VOP presné znenie:„Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.“

Právne posúdenie podľa SOI (vrátane uvedenia ustanovenia právneho predpisu, s ktorým je VOP v rozpore): Podmienka je v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pozor na dokumenty zadarmo

Veci zadarmo sú častokrát najdrahšie. Ak sa snažíte ušetriť na dokumentoch a stiahnete si vzor obchodných podmienok zdarma, len riskuje to, že po kontrole nakoniec zaplatíte omnoho viac, a to na pokute. Je preto vhodné si tieto stiahnuté dokumenty dať overiť odborníkom, alebo sťahovať si vzory dokumentov len odborne vypracované, nakoľko SOI sa tiež svojou činnosťou každým rokom intenzívnejšie zameriava na nekalé obchodné praktiky predávajúceho voči spotrebiteľom, ale aj na nerovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľom – diskrimináciu spotrebiteľa.

SOI považuje za nekalú obchodnú praktiku najmä klamlivé konanie, klamlivé opomenutie konania a agresívne obchodné praktiky. Tiež zákon o ochrane spotrebiteľa popisuje kedy sa obchodná praktika považuje za klamlivú – ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa.

SOI vo svojej výročnej správe za rok 2020 uvádza príklady nekalých obchodných praktík, zistených pri kontrole v internetových obchodoch, vyberáme nasledovné:
,, – predávajúci nedodržal lehotu, do ktorej sa zaviazal dodať tovar, čím došlo ku klamlivému konaniu vo vzťahu k hlavnému znaku produktu, konkrétne vo vzťahu k dodacej lehote tovaru,
– predávajúci uviedol na internetovej stránke nesprávne množstvo a špecifikáciu tovarov, aké sa zaviazal dodať spotrebiteľovi,
– predávajúci neuvádzal cenovú informáciu za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a ani nijakým iným spôsobom neinformoval spotrebiteľa o možnom výpočtu tejto ceny,
– pri kontrole internetového obchodu bolo zistené, že predávajúci v obchodných podmienkach uvádzal: „Obrázky pri výrobku môžu byť len ilustračné…“  Uvedená podmienka vykazuje znaky nekalých obchodných praktík.“

Pokuty a zvýšené zameranie na internetové obchody

Za takéto zistenia nesprávnych formulácii v obchodných podmienkach podnikateľov, SOI ukladá pokuty. Priemerná výška pokuty napr. Inšpektorátu SOI v Prešove za ostatné roky bola: 
Rok 2019 – 992 €,
rok 2018 – 995 €,
rok 2017 – 991 €.

Zo stanoviska SOI, kde nedostatky boli zistené až v 93,5% prípadoch: ,,Z výsledkov kontrol je zrejmé, že internetové obchody podcenili právnu stránku obsahu VOP, ktoré formulovali bez ohľadu na ustanovenia právnych predpisov, týkajúcich sa uvedenej problematiky.“

,,V dôsledku veľkého množstva nedostatkov zistených u kontrolovaných subjektov prevádzkujúcich internetové obchody bude SOI aj v budúcnosti venovať uvedenej problematike zvýšenú pozornosť, keďže využívanie služieb internetových obchodov a nakupovanie prostredníctvom nich sa stáva čoraz viac preferovanou spotrebiteľskou voľbou. Kontroly e-shopov budú preto pokračovať v pravidelných intervaloch.“ 

Preto ak SOI pokutuje podnikateľov aj za drobné a formálne nedostatky a priemerná pokuta pri kontrole e-shopov je takmer 1000 €, tak prečo zbytočne riskovať a radšej si nedať poradiť priamo od odborníkov a na kontrolu byť pripravení?

Na koho sa obrátiť?

Členovia tímu NEPLAT-POKUTY boli v minulosti ako inšpektori pri kontrole desiatkach až stovkách e-shopov. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vaše pôvodné obchodné podmienky môžu skontrolovať, alebo VOP dodajú priamo na mieru pre váš sortiment predaja, alebo služieb. 

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Oboznámte sa, ako to v praxi chodí, na čo sa inšpektori pri kontrole internetových obchodov a predaja na diaľku zameriavajú a predchádzajte tak zbytočným sankciám. Tiež sa vám opíše postup správneho konania a iné know-how, ktoré nadobudli skúsenosťami ako inšpektori priamo v praxi.

Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Zdroje:
Výročná správa SOI za rok 2020
Rozhodnutie I-SOI Prešov č. IN/06/07/20 122/07/20
RozhodnutieI-SOI Banská Bystrica č. 04/2020BB
Dokument SOI – Výsledok kontroly internetových obchodov
www.zrusene-pokuty.sk

Uverejnené

Svoje prevádzky a e-shopy nachystajte ešte pred kontrolou

Buďte pripravení na prípadné kontroly! Dajte si poradiť od ľudí z praxe, ktorí boli v minulosti inšpektormi a vedia ako to na kontrolách prebieha. Nečakajte zbytočne na vytknutie nedostatkov, ktoré sú poväčšine sankcionované. Taktiež sa nie je možné spoliehať na to, že ak v minulosti po kontrole neboli žiadne chyby, tak iní inšpektori ich na novej inšpekcii nenájdu.

Pamätajte, že zo slovíčok ,,len, iba, nič…“ môžu byť vysoké sankcie, napr.:
,,Našli len chýbajúce preklady. A za to mám platiť stovky eur?“
,,Tvrdili, že ak si odstránim chyby, budem mať všetko v poriadku. A teraz mi prišla pokuta“
,,Hovorili, že z toho nebude nič“
,,V obchodných podmienkach sme mali nesprávne iba zopár formulácii.“

Preto pre vaše podnikanie nachystáme všetky podklady. Papierovačky nechajte na nás! Poznáte stovky zákonov? Nie? Zverte sa preto do rúk odborníkov a pokuty v podnikaní platiť nebudete!

Aktualita – nový zákon o ochrane spotrebiteľa 2023

Parlament prijal nový zákon o ochrane spotrebiteľa! Tzn. že pôvodný predpis sa zruší. Pre prevádzky to bude znamenať úpravu povinnosti voči spotrebiteľom.
E-shopy a internetový predaj zasiahne táto zmena najviac, nakoľko všetky dokumenty – všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky, informačné povinnosti a pod. bude treba zosúladiť s aktuálnou legislatívou.

Pokuty

Orgán dohľadu môže uložiť obchodníkom pokuty v niektorých prípadoch pri opakovaných porušeniach až do výšky 5 % z celkového ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Sadzba pokuty za porušenie povinnosti sa zníži na polovicu, ak kontrolovaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení. Zároveň pokuta za porušenie povinnosti podľa tohto zákona nesmie byť pre obchodníkov likvidačná.

Na koho sa obrátiť?

Najlacnejší spôsob, ako predísť pokute je PREVENCIA. Ak máte prevádzku, prejdeme si spoločne celým nákupným procesom tak, ako to robia aj inšpektori z rôznych kontrolných organizácii (SOI, finančná správa, metrológia, inšpektorát práce, hygiena, veterina a pod.). Vo finále tak získate informácie, či je potrebné niečo vylepšiť, odstrániť, upraviť, opraviť, alebo či bolo všetko OK.

Ak sa zaoberáte predajom na diaľku a máte eshop, tak vám dodáme všeobecné obchodné podmienky, ktoré vypracovali samotní inšpektori z praxe. VOP máme nachystané takmer pre každý segment podnikania. preto neváhajte a kontaktujte nás, aby sme vášmu podnikaniu mohli dodať to, čo potrebujete!

Dokumenty pre prevádzky, ktoré od nás dostanete aj s osobným vysvetlením
Uverejnené

Obchodníci pozor! Parlamentom prešiel nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon sa vzťahuje na všetky prevádzky podnikateľov, e-shopy, vývojárov aplikácií, podomových predajcov a všetkých tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s konečnými spotrebiteľmi – fyzickými osobami. Predávajúcim sa tak zavádzajú ďalšie povinnosti a novinky v trestaní za porušenia.

V tomto novom právnom predpise na ochranu spotrebiteľa vystupujú orgány verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a to Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a orgány dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad verejného zdravotníctva SR
Národná banka Slovenska
Štátny ústav na kontrolu liečiv

Nové povinnosti

V zákone je tiež zadefinovaný obsah zápisnice z kontroly, možnosti dobrovoľných opatrení, ale aj opatrenie o blokovaní obchodníka, ak v dôsledku porušovania povinnosti dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo ak hrozí riziko vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov.

Nový zákon prináša rozšírenie informačných povinností predávajúcich voči spotrebiteľom (napr. je potrebné uviesť aj telefónne číslo obchodníka), pri zľavách uvádzať aj pôvodnú nezľavnenú predajnú cenu, informácie o popredajnom servise a pod. Na druhej strane predávajúci môže poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa informácie aj v inom – cudzom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný.

Prevencia má zmysel

E-shopy

Uvádzať informačné povinnosti pri predaji na diaľku je potrebné obchodníkom zakomponovať do obchodných podmienok tak, aby boli spotrebiteľovi poskytnuté jasne a zrozumiteľne, nakoľko dôkazne bremeno znáša predávajúci. Vo VOP je tak potrebné napr. uviesť adresu obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník koná, cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy, poučenie o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie, a pod.

Ak si obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade nákladov na dopravu, dodanie, poštovné alebo iných nákladov alebo poplatkov, alebo informačnú povinnosť o úhrade nákladov na vrátenie tovaru, spotrebiteľ nie je povinný poplatky uhradiť a obchodník nemôže od spotrebiteľa požadovať úhradu týchto poplatkov.

Každý kto predáva (aj na internete) vystupuje ako obchodník
Zákon definuje, že povinnosti obchodníka, prevádzkovateľa online trhu, organizátora predajnej akcie, výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu, distribútora, iného hospodárskeho subjektu alebo osoby, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene uplatňuje alebo vymáha pohľadávku súvisiacu so zmluvou, podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie majú aj osoby, ktoré vykonávajú činnosť bez oprávnenia na podnikanie.

Pokuty

Orgán dohľadu môže uložiť obchodníkom pokuty v niektorých prípadoch pri opakovaných porušeniach až do výšky 5 % z celkového ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Sadzba pokuty za porušenie povinnosti sa zníži na polovicu, ak dohliadaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení. Zároveň pokuta za porušenie povinnosti podľa tohto zákona nesmie byť pre obchodníkov likvidačná.

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí. Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.

Uverejnené

ONLINE: AKO ZAMESTNÁVAŤ V ROKU 2023 – POSTUPY, KTORÉ MUSÍ VEDIEŤ KAŽDÝ ZAMESTNÁVATEĽ + NEVYHNUTNÁ DOKUMENTÁCIA

Celodenné školenie s odborníkom, ktorý v minulosti pôsobil na inšpektoráte práce vás prevedie povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné a to bez ohľadu či zamestnávate jedného zamestnanca alebo tisíc zamestnancov. V rámci školenia sa prejde postupmi, s ktorými sa zamestnávatelia najčastejšie stretávajú v pracovných vzťahoch so zamestnancami so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax.

Na online školení sú vysvetlené správne postupy a poskytnuté vzory ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody, požiadať o finančnú podporu, mať základnú povinnú dokumentáciu a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

Nevyhnutná dokumentácia potrebná pre pracovnoprávne vzťahy je ku kurzu ZADARMO. V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

Aktualizované vzory, ktoré dostanete ku školeniu zadarmo:

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce
Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Dohoda o spôsobe náhrady škody
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Dohoda o zmene pracovných podmienok
Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
Výpoveď
Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti
Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)
GDPR dokumentácia
Smernica o cestovných náhradách
Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby
Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov
Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

Školenie je zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

– možnosti zamestnávania (krátkodobé/dlhodobé) – zmluva, dohoda, domácka práca (homeoffice), živnostník
– zodpovednosť vedúcich zamestnancov – trestnoprávna, správnoprávna a finančná
– najčastejšie chyby zamestnávateľa pri uzatváraní pracovného pomeru
– porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia
– správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny
– spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory
– najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť
– čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny
– forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať
– správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60%, 0%
– možnosti finančnej podpory (Kurzarbeit) – ktorý zamestnávateľ môže požiadať a ako
– GDPR základná dokumentácia v personalistike – aktuálna právna úprava
– pracovné úrazy – trestná zodpovednosť, náhrady škody, nemajetková ujma, pokuty a regresy
– vnútorné predpisy – písomná dokumentácia, ktorú na základe platných právnych predpisov musí zamestnávateľ mať
– ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

Online prednáška sa uskutočnila v čase od 09:00 hod. – 15:00 hod.

 

Uverejnené

Prípady z praxe – zrušené pokuty

Prípady z praxe - zrušené pokuty

Mnoho podnikateľov sa spolieha len na to, čo kontrolór povie, alebo napíše. Pritom dôkazy musia byť nespochybniteľné a kontrolovaná osoba má pri tiež možnosť vyjadriť sa. 

 

Krátky popis k prvému konaniu: 
Zrušená pokuta 800 € – Slovenský metrologický inšpektorát . SMI uložil podnikateľovi pokutu za nesprávne množstvo deklarovaného v spotrebiteľskom balení. Účastník konania – podnikateľ využil svoje právo voči pokute sa odvolať. V odvolaní bolo poukázane aj na procesné porušenie povinností správneho orgánu. Druhostupňový orgán – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhovel argumentom podnikateľa a pokutu 800 € zrušil.

 

Druhé konanie:
Národný inšpektorát práce zrušil rozhodnutie krajského orgánu, ktorý podnikateľovi uložil pokutu vo výške 15 000 €. Ak by sa podnikateľ neodvolal, pokutu by musel zaplatiť.

Kontaktujte nás

ešte predtým, ako dôjde k obdobným situáciam. Prevenciou je možné sa pokutám vyhnúť.