Uverejnené

Priemerné pokuty za rok 2023 opäť v tisícoch. Čo bude v roku 2024?

Kontrolné orgány každoročne na svojom webe zverejňujú správu o činnosti za predchádzajúci rok. Ani tento rok nebol výnimkou, keď sa pokuty za minulé obdobie pohybovali v stovkách a tisícoch eur. 

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala 11 640 kontrol v prevádzkarňach zameraných na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. Z týchto kontrol bolo až 2 521 na základe podnetov od spotrebiteľov alebo iných subjektov (vrátane podnetov prijatých v roku 2022). Celková výška uložených peňažných pokút predstavovala 1 911 728 eur. Priemerná pokuta tak v roku 2023 bola 1209 eur. 

Najvyšší počet pokút bol inšpektorátmi práce uložený zamestnávateľským subjektom vykonávajúcim svoje činnosti v odvetviach stavebníctvo – a to v sume 916 000 eur, nasledovali ubytovacie a stravovacie služby – pokuty v sume 353 500 eur a veľkoobchod a maloobchod, kde boli sumárne pokuty vo výške 294 500 eur.

Inšpektoráty práce v roku 2023 právoplatne uložili pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zamestnávateľským subjektom v sume 2 493 700 eur, čo predstavuje priemernú pokutu vo výške 3651 eur. 

Plán hlavných úloh na rok 2024, ktorý Národný inšpektorát práce pripravil venuje zvýšenú pozornosť kontrolám pre nasledovné oblasti:
1. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP vrátane dodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní a používaní OOPP
2. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ
3. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
4. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
5. Výkon dohľadu nad trhom nad určenými výrobkami
6. Kontrola dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, mzdových predpisov a kontroly nelegálneho zamestnávania – AUTOSERVISY, PNEUSERVISY a STK
7. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
8. Ostatné oblasti

Slovenská obchodná inšpekcia vo svojom stanovisku uvádza, že v roku 2024 budú kontrolami reagovať na podnety. Zamerajú sa aj na priebežné vykonanie cenových kontrol vybraných druhov potravín, bude pokračovať v kontrolách biocídnych výrobkov, chemických látok a zmesí. 

Sektorovo sa zameria na kontrolu bezpečnosti v sortimente hračiek, elektrovýrobkov, ochranných osobných prostriedkov, stavebných výrobkov, či všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V internetovom predaji svoju činnosť zamerajú tiež na kontrolu energetických štítkov a informačných listov vybraných výrobkov.

Zdroje:
Výročná správa Slovenskej obchodnej inšpekcie za rok 2023, Odpoveď na žiadosť č. 07/2024 (Ústredný inšpektorát SOI), Plán hlavných úloh na rok 2024 od Národného inšpektorátu práce, Ročná správa o nelegálnom zamestnávaní za rok 2023 od Národného inšpektorátu práce

Nemáte zatiaľ istotu, či bude všetko v poriadku, ak vašu predajňu, alebo e-shop skontroluje SOI, inšpektorát práce, finančná správa, alebo iný konrolný orgán? Chcete nadobudnúť pocit bezpečia a istoty? Obráťte sa na nás. Pomohli sme už stovkám podnikateľom ušetriť desaťtisíce eur.

Máme skúsenosti z praxe, z absolvovaných kontrol na oboch stranách. V minulosti sme boli kontrolóri nielen na SOI, ale aj na iných kontrolných orgánoch. Poznáme, čo inšpektori kontrolujú, postupy, procesy. 

Prakticky preto vieme pomôcť. Najväčší efekt má prevencia. Odporúčame, aby ste nečakali, lebo ak k vám kontrolóri prídu a niečo nájdu, potom bude už neskoro.

Buďte perfekcionisti a vylaďte si dokumenty a podnikanie na jedničku. Nepristupujte k podnikaniu vlažne s myšlienkami ,,veď niečo už vypracované mám“ , lebo inšpektori pri kontrole budú posudzovať práve to ,,niečo“. Preto nečakajte na kontrolu, až bude neskoro, stlačte na modré políčko a kontaktujte nás!