Uverejnené

ONLINE: AKO ZAMESTNÁVAŤ V ROKU 2023 – POSTUPY, KTORÉ MUSÍ VEDIEŤ KAŽDÝ ZAMESTNÁVATEĽ + NEVYHNUTNÁ DOKUMENTÁCIA

Celodenné školenie s odborníkom, ktorý v minulosti pôsobil na inšpektoráte práce vás prevedie povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné a to bez ohľadu či zamestnávate jedného zamestnanca alebo tisíc zamestnancov. V rámci školenia sa prejde postupmi, s ktorými sa zamestnávatelia najčastejšie stretávajú v pracovných vzťahoch so zamestnancami so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax.

Na online školení sú vysvetlené správne postupy a poskytnuté vzory ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody, požiadať o finančnú podporu, mať základnú povinnú dokumentáciu a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

Nevyhnutná dokumentácia potrebná pre pracovnoprávne vzťahy je ku kurzu ZADARMO. V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

Aktualizované vzory, ktoré dostanete ku školeniu zadarmo:

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce
Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Dohoda o spôsobe náhrady škody
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Dohoda o zmene pracovných podmienok
Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
Výpoveď
Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti
Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)
GDPR dokumentácia
Smernica o cestovných náhradách
Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby
Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov
Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

Školenie je zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

– možnosti zamestnávania (krátkodobé/dlhodobé) – zmluva, dohoda, domácka práca (homeoffice), živnostník
– zodpovednosť vedúcich zamestnancov – trestnoprávna, správnoprávna a finančná
– najčastejšie chyby zamestnávateľa pri uzatváraní pracovného pomeru
– porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia
– správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny
– spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory
– najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť
– čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny
– forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať
– správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60%, 0%
– možnosti finančnej podpory (Kurzarbeit) – ktorý zamestnávateľ môže požiadať a ako
– GDPR základná dokumentácia v personalistike – aktuálna právna úprava
– pracovné úrazy – trestná zodpovednosť, náhrady škody, nemajetková ujma, pokuty a regresy
– vnútorné predpisy – písomná dokumentácia, ktorú na základe platných právnych predpisov musí zamestnávateľ mať
– ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

Online prednáška sa uskutočnila v čase od 09:00 hod. – 15:00 hod.