Prípady z praxe - zrušené pokuty

Mnoho podnikateľov sa spolieha len na to, čo kontrolór povie, alebo napíše. Pritom dôkazy musia byť nespochybniteľné a kontrolovaná osoba má pri tiež možnosť vyjadriť sa. 

 

Krátky popis k prvému konaniu: 
Zrušená pokuta 800 € – Slovenský metrologický inšpektorát . SMI uložil podnikateľovi pokutu za nesprávne množstvo deklarovaného v spotrebiteľskom balení. Účastník konania – podnikateľ využil svoje právo voči pokute sa odvolať. V odvolaní bolo poukázane aj na procesné porušenie povinností správneho orgánu. Druhostupňový orgán – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhovel argumentom podnikateľa a pokutu 800 € zrušil.

 

Druhé konanie:
Národný inšpektorát práce zrušil rozhodnutie krajského orgánu, ktorý podnikateľovi uložil pokutu vo výške 15 000 €. Ak by sa podnikateľ neodvolal, pokutu by musel zaplatiť.

Kontaktujte nás

ešte predtým, ako dôjde k obdobným situáciam. Prevenciou je možné sa pokutám vyhnúť.